شناسنامه ماهنامه محنا

ماهنامه علمی و اختصاصی مدیریت و مطالعات فرهنگی محنا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
محمد خان میرزائی

سردبیر:
رسول خان میرزائی

مدیراجرائی:
میثم نیک نام

ویراستار:
مینا پرهیزکار خدیو

صفحه آرایی:
موسسه مهندسی طراحی محنا

ناظر چاپ:
علی امین مژدهی

ISSN (شاپا):

2676-7724

تیراژ: 1000 نسخه

نشانی: گیلان ، رشت ، خیابان ضیابری ، کوچه ماسالی 2 ، پلاک 30
کدپستی: 4143686695 | تلفن: 01333311191 | نمابر: 01333346400
وب سایت: https://www.mahna.ir
پست الکترونیک: journal@mahna.ir
قیمت: 10.000 ریال

لیتوگرافی و چاپخانه: شرکت تصویر چاپ معراج – گیلان – رشت – میدان امام علی – 900 متر به سمت جاده سنگر کدپستی: 4145666644 | تلفن: 01333618715